Black Tea - Gao Shan Xiao Zhong

Regular price $13.00

TANGPIN TEA - Black Tea - Gao Shan Xiao Zhong 50g

Classic Wu Yi mountain black tea varietal Gao Shan Xiao Zhong

This tea has notes of dark chocolate taste and aroma with a sweet after-finish.

Origin: China, Zhejiang Province
Form: Loose
Packaging: Bag
Net Weight: 50g
Year: 2021